Економічний зміст ціни. Види цін

06.06.19, 12:00

Ціна – це обсяг грошових коштів, за яким товар реалізується на ринку, який задовольняє як покупця, так і продавця.

З боку продавця, ціна – це вираження собівартості товару плюс визначена норма прибутку. З боку продавця, ціна – це визначення його цінності для нього, спроможності задоволення його потреб.

Собівартість продукції визначають як виробничу і повну. Перша визначається за витратами, пов’язаними безпосередньо з виробничим процесом, у розрахунку на одиницю відповідного виду продукції. Повна собівартість розглядається як сукупність витрат виробництва (виробнича собівартість одиниці продукції) плюс витрати, пов’язані зі зберіганням та реалізацією. Вона визначається за даними бухгалтерського обліку та звітності, за встановленими порядком і структурою.

Величина собівартості продукції може бути нормативною та фактичною. Нормативна собівартість розраховується на базі використання прямих витрат праці та її оплати, кількісного та грошового виразу матеріальних ресурсів і вартості різних послуг, витрат на загальногалузеве (цехове) та загальновиробниче управління, інших витрат безпосередньо пов’язаних з виробництвом, та таких, що включаються до собівартості. Для цього в першу чергу використовують технологічні карти. Фактична собівартість розраховується за тією ж структурою і схемою, на підставі фактичних витрат, відображених в обліково-звітній документації.

На сучасному етапі ринкових відносин доцільно здійснювати аналіз цін придбання та чіткий облік витрат, необхідних для виробництва закупівельних ресурсів. Слід аналізувати витрати на послуги постачальницьких, ремонтних та інших сервісних організацій.

Ціна виробника – це повна собівартість одиниці продукції плюс відповідна частка прибутку, яка відображає окупність капіталу, вкладеного у виробництво у вигляді основних фондів та оборотних засобів з урахуванням оборотності останніх.

Ціна пропозиції – це ціна товарної продукції, винесеної на ринок з урахуванням витрат на пакування, транспортування, вантажно-розвантажувальні роботи. Вона повинна узгоджуватися з ціною попиту, а в разі їх розбіжності процес купівлі може не відбутись.

Ціна попиту –це той обсяг грошей, який згоден сплатити споживач за певну продукцію в залежності від наявності в ній корисних характеристик, в яких він відчуває необхідність. Слід зазначити, що покупця абсолютно не цікавлять витрати на виробництво та доставку товару, його цікавить тільки якість і корисність. Ціна попиту – явище гіпотетичне, яке формується безпосередньо на ринку. Ціна, яка реально визначається на товар, як правило, має опосередковане відношення до ціни попиту.

Оптова ціна реалізації –це ціна, за якою підприємства реалізують продукцію великими партіями (оптом) збутовим, переробним і торговельним організаціям. Одним із видів оптових цін є закупівельні ціни на сільськогосподарську продукцію. Вони повинні формуватись з урахуванням роздрібних цін за мінусом витрат та доходів заготівельних організацій і переробних підприємств певного продуктивного підкомплексу. Структуру оптових цін слід покращувати в напрямі скорочення частки затрат живої праці при підвищенні рівня її оплати та збільшення частки прибутку, нагромаджень для інвестування основного й оборотного капіталу виробництва.

Оптово-відпускна ціна – це ціна, за якою виробники, переробні та збутові організації продають товари іншим підприємствам і торговим організаціям. Вона встановлюється на базі оптової ціни виробництва і переробного підприємства чи збутової організації плюс ПДВ.

Роздрібна ціна – це ціна одиниці товару в торговельній мережі роздрібної торгівлі. Роздрібні ціни на товари, які надходять у торгову мережу без промислової переробки, включають закупівельну ціну, власні витрати і прибуток заготівельних організацій, підприємств оптової і роздрібної торгівлі та податок на додану вартість. Роздрібні ціни змінюються під дією об’єктивних законів ринку, насамперед, залежно від попиту і пропозиції, які формуються, в свою чергу, під впливом ряду чинників: реальних доходів населення, темпів підвищення продуктивності праці, покращення якості продукції тощо.

Роздрібна ціна є результатом взаємодії цін попиту та пропозиції.

Світова ціна – це ціна світового ринку на кордоні нашої країни. Вона залежить від співвідношення попиту і пропозиції на світовому ринку на конкретний товар чи групу товарів, від цін на послуги транспортування та страхування, і застосовується при укладанні угод міжнародної торгівлі. Рівень світової ціни визначається національною вартістю товарів найважливіших покупців чи продавців або основних центрів міжнародної торгівлі, і встановлюється під час здійснення великих та регулярних угод з товарами у вільноконвертованій валюті на світовому ринку (біржі, аукціони). Відомості про них містяться в журналах, довідниках, бюлетенях тощо. На підставі світової ціни розраховуються ціни зовнішньоторговельних угод у відповідності до стандартів якості продукції.

Крім вищезазначених, згадаємо ще декілька видів цін, що найчастіше використовуються в економічній літературі та реальному житті:

базова – ціна пробної моделі (партії) товару для визначення його якості;

номінальна –вказується в довідниках, прайс-листах (для цінних паперів – ціна на момент їх випуску);

довідкова – визначається за угодами на певний період часу;

фактурна – ціна купівлі-продажу при визначених умовах постачання, та багато ін.

Література:

1.Яковенко Р. В. Основи теорії економікидля технічних спеціальностей :навч. посіб / Роман Яковенко. – Кіровоград : „Поліграф-Сервіс”, 2009. – 120 с. : іл.

2.Яковенко Р. В. Робоча програма дисципліни „Основи економічної теорії” для студентів денної та заочної форми навчання за галуззю знань 13 „Механічна інженерія”, спеціальностей 131 „Прикладна механіка”, 133 „Галузеве машинобудування”, 274 „Автомобільний транспорт”, 192 „Будівництво та цивільна інженерія” / Р. В. Яковенко, Г. К. Волчкова. – Кропивницький : ЦНТУ, 2017. – 36 с. Доступно за адресою: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/6986/1/200pdf.PDF.

3.Яковенко Р. В. Основи економічної теорії для технічних спеціальностей :конспект лекцій / Роман Яковенко. – Кропивницький : КНТУ, 2016. – 50 с. : іл. Доступно за адресою: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/6135/1/konsp16.PDF.

Р. В. ЯКОВЕНКО, к.е.н., доцентКомментарии

Еще нет комментариев к этому материалу. Будьте первым!
Напишите ваш комментарий
Комментарий:

ПОСЛЕДНИЕ КОММЕНТАРИИ

Валентина .«Мама весь час очікувала, що чорний «воронок» приїде і…
Скільки таких історій досі залишаються у сімейних колах!!! Іх необхідно оприлюднювати і писати- писати. Аби не…
Людмила .​НАТО й Україна: співдружність заради миру й безпеки: долаємо…
Вона ж наша зірочка! Олю, завжди рада)
Людмила .Що ви знаєте про НАТО? Вікторина на знання історії Альянсу…
Приємно, що стільки вірних відповідей!