Директивне та стратегічне планування

04.12.19, 10:00

Планування це специфічна управлінська діяльність з визначен­ня цілей та шляхів їх досягнення. Його здійснюють на підставі ринкових досліджень і аналізу внутрішніх можливостей. Змістом розробки пла­нів є визначення взаємопов'язаних завдань структурним підрозділам об'єкта планування, обґрунтування потрібних ресурсів, визначення показників для контролю та оцінки ступеня досягнення цілей.

Світова практика застосування макроекономічного планування дає змогу виділити три його головні форми: директивне, індикативне та стратегічне.

Директивне планування було формою прояву жорсткого держав­ного регулювання економіки в колишньому СРСР. У разі директив­ного планування товаровиробнику визначають скільки і якої продук­ції треба виробити, кому і за яку ціну продавати. Цьому процесу від­повідає адекватна централізована система постачання ресурсів. В ос­нові цієї форми регулювання економіки є передусім абсолютизація державної форми власності як основної і єдиної, а в концепції управ­ління передбачено досягнення політичних результатів усупереч економічній логіці. Крім того, специфічно витлумачена економічна роль держави.

Здавалося б, на перший погляд, така система відносин між держа­вою і товаровиробником є зручною для обох і може забезпечити пов­ну збалансованість народного господарства. Натомість 70-річна прак­тика господарювання за єдиним директивним планом довела неспро­можність реалізувати це завдання. По-перше, жорсткий директивний план сковує товаровиробників у пошуках варіантів освоєння нових видів продукції і ліквідовує стимули саморозвитку. По-друге, для збалансованості розвитку народного господарства через план треба розраховувати не лише прямі, а й опосередковані витрати на оди­ницю продукції. Якщо ж номенклатура продукції перевищує десятки мільйонів найменувань, то навіть найсучаснішим комп'ютерам це не під силу. І хоча була розроблена модель міжгалузевого балансу, у практиці роботи центральних органів планування її використовували лише на рівні аналітичних і передпланових розрахунків. Тому не роз­раховували і не пов'язували навіть однієї тисячної частки того, що виробляли. З огляду на це механізм директивного планування перетворився у механізм відтворення диспропорцій. Крім того, це призве­ло до надмірного зростання товарно-матеріальних запасів, зменшення фондовіддачі і тотального дефіциту.

Централізм директивного планування, яке практикували в плано­во-розподільній системі країн колишнього СРСР, був доведений до абсурду.

Водночас макроекономічне планування стратегії поведінки на рин­ку (стратегічне планування) набуло широкого застосування, зокрема, в країнах Європейського Співтовариства. Суть цього планування по­лягає в забезпеченні виживання економічної одиниці будь-якого рів­ня (в тому числі макроекономічної національної системи) на динаміч­ному ринку шляхом виявлення та утворення довготермінової стійкої відповідності між цілями системи, її ринковими шансами та внутрі­шнім потенціалом. Стратегічне планування – це системний спосіб управління змінами, творчий процес визначення і здійснення най­більш важливих дій (беручи до уваги сильні та слабкі сторони і мож­ливості).

Використана література:

1. Яковенко Р. В. Національна економіка : навч. посіб. / Роман Яковенко. – [2-ге вид., випр.]. – Кіровоград : „КОД”, 2010. – 548 с. : іл.

2. Яковенко Р. В. Державне регулювання економіки : конспект лекцій / Роман Яковенко. – Кіровоград : КНТУ, 2012. – 40 с. : іл.

3. Яковенко Р. В. Макроекономічне планування [Електронний ресурс] / Р. В. Яковенко. – Режим доступу : http://tusovka.kr.ua/news/2018/05/13/makroekonomichne-planuvannja. – Назва з титул. екрану.

Р. В. ЯКОВЕНКО, к.е.н., доцентКомментарии

Еще нет комментариев к этому материалу. Будьте первым!
Напишите ваш комментарий
Комментарий:

ПОСЛЕДНИЕ КОММЕНТАРИИ

Валентина .«Мама весь час очікувала, що чорний «воронок» приїде і…
Скільки таких історій досі залишаються у сімейних колах!!! Іх необхідно оприлюднювати і писати- писати. Аби не…
Людмила .​НАТО й Україна: співдружність заради миру й безпеки: долаємо…
Вона ж наша зірочка! Олю, завжди рада)
Людмила .Що ви знаєте про НАТО? Вікторина на знання історії Альянсу…
Приємно, що стільки вірних відповідей!