Європейська співдружність

19.12.18, 10:00
https://www.facebook.com/thegooseishere/
https://www.facebook.com/thegooseishere/

Інтегра­ційну групу „Європейська співдружність” (ЄС) утворюють 27 країн Західної та Центральної Європи: Австрія, Бельгія, Велика Британія, Греція, Данія, Ірландія, Іспанія, Італія, Люксембург, Ні­дерланди, Німеччина, Португалія, Фінляндія, Франція, Швеція, Угорщина, Литва, Латвія, Естонія, Кіпр, Мальта, Словаччина, Словенія, Польща, Румунія, Чехія, Болгарія. Її утворенню сприяли економічні чинники, тобто колективна мобілізація капіталу цих країн для економіч­ного піднесення кожної з них. До її створення у Західній Європі вже існували окремі об’єднання країн, зокрема „Європейська економічна співдружність” (ЄЕС), „Євро­пейська співдружність з атомної енергії” (Євроатом) і „Європейське об’єднання вугілля і сталі” (ЄОВС), створені ще на початку 50-х років XX ст. З часом між ними сформува­лася тісна економічна співпраця щодо мобілізації капіталу, зростання виробництва і реалізації товарів на ринках європейських країн. У 1957 р. був сформований „Спільний ринок”, а в 1967 р. – „Європейський союз”, який уже мав спільні керівні органи та єдиний бюджет. Це об’єднання не ставило за мету політичне зближення країн. Акцент ро­бився на економічній інтеграції, утворенні митного сою­зу, єдиного (спільного) ринку товарів, послуг, капіталів і праці, економічного і валютного союзу на основі зближен­ня економічної політики. У перспективі це мало привести до утворення політичного об’єднання конфедеративного чи федеративного типу. Отже, європейська інтеграція передбачала послідовне і поетапне зближення країн завдяки реальним економічним перетворенням у кожній з них. Ін­теграційне економічне зближення передбачало кілька етапів:

1) створення зони вільної торгівлі, головними умовами якої було скасування митних бар’єрів у взаємній торгівлі між країнами-учасниками;

2) створення митного союзу, який передбачав вільний рух товарів країн-учасниць всередині інтеграційної групи та єдиний митний тариф для третіх країн;

3) створення спільного ринку, в основі якого – повна ліквідація бар’єрів для руху товарів, капіталу, праці в ме­жах країн-учасниць;

4) створення економічного союзу, який, зберігаючи всі попередні принципи, передбачав проведення єдиної еконо­мічної політики на основі створення системи міжнаціо­нального регулювання економічних процесів в межах ін­теграційної групи.

Країни цієї інтеграційної групи подолали всі чотири етапи за 50 років. Уже наприкінці 60-х років XX ст. було створено митний союз. Розпочалося здійснення єдиної зовнішньоторговельної політики. Європейська співдружність (ЄС) стала від свого імені вести переговори й укладати угоди з питань торговельно-економічної, промислової та науково-технічної співпраці, широко застосовуючи дифе­ренційований підхід до торговельних партнерів. Найбільші переваги мають країни-учасниці ЄАВТ (Європейської асо­ціації вільної торгівлі) і країни, що розвиваються. Їм нада­ється також значна фінансова та економічна допомога.

Високого рівня інтеграції досягнуто у сільському гос­подарстві. Розроблена на початку 60-х років єдина сіль­ськогосподарська політика була спрямована на створення пільгових умов для місцевих фермерів. Проводиться спільна регіональна політика щодо розвитку відсталих і депресивних районів.

Інтеграційна система країн Західної Європи поділяєть­ся на дві організаційні системи: Європейський союз і Раду Європи. Це дві незалежні організаційні структури, об’єдна­ні єдиною стратегією, метою та цінностями в Європейську співдружність. Символом Європейської співдружності є синій прапор з 12 золотими зірками, які символізують тер­пимість, свободу, демократію, права людини, розмаїття, справедливість, етику, довіру, солідарність, взаємопова­гу, громадянськість, рівність. Ці принципи визначають пріоритети загальнолюдських цінностей, які є основою європейської інтеграції. Усі рішення приймаються коле­гіально, узгоджено, доводяться до країн-учасниць інтег­раційної групи і регулюються управлінськими міжнаціо­нальними структурами.

Керівним органом ЄС є Рада Міністрів, яка приймає рішення з основних питань діяльності ЄС і укладає між­національні угоди від імені ЄС. Членами Ради є міністри закордонних справ країн-учасниць. Постанови Ради ма­ють обов’язкову силу, а кожна з них – відповідні способи застосування: регламенти підлягають безпосередньому застосуванню в усіх країнах, директиви запроваджуються в дію через прийняття національних актів, рішення тор­каються лише окремих підприємств і організацій, а реко­мендації обов’язкової сили не мають.

Широкі повноваження має Комісія ЄС – адміністра­тивний орган, який готує пропозиції для Ради ЄС, контро­лює виконання її постанов, приймає самостійні рішення з окремих питань.

Крім цих структур, діють Європейський парламент, Єв­ропейський суд і Європейська юстиція. Їх діяльність спрямована на дотримання норм, визначених принципами та цінностями, на яких розбудовується Європейська співдружність.

Використана література:

1. Яковенко Р. В. Національна економіка : навч. посіб. / Роман Яковенко. – Кіровоград : „Пік”, 2009. – 548 с. : іл.

2. Яковенко Р. В. Національна економіка : навч. посіб. / Роман Яковенко. – [2-ге вид., випр.]. – Кіровоград : „КОД”, 2010. – 548 с. : іл.

3. Яковенко Р. В. Тлумачний англо-український словник економічних термінів з елементами теорії та проблематики. Дидактичний довідник / Роман Яковенко. – Кіровоград : ТОВ „Поліграф-Сервіс”, 2007. – 132 с.

4. Яковенко Р. В. Основи теорії економікидля технічних спеціальностей :навч. посіб / Роман Яковенко. – Кіровоград : „Поліграф-Сервіс”, 2009. – 120 с. : іл.

5. Яковенко Р. В. Державне регулювання економіки : конспект лекцій / Роман Яковенко. – Кіровоград : КНТУ, 2012. – 40 с. : іл.

Р. В. ЯКОВЕНКО, к.е.н., доцентКомментарии

Еще нет комментариев к этому материалу. Будьте первым!
Напишите ваш комментарий
Комментарий:

ПОСЛЕДНИЕ КОММЕНТАРИИ

Валентина .«Мама весь час очікувала, що чорний «воронок» приїде і…
Скільки таких історій досі залишаються у сімейних колах!!! Іх необхідно оприлюднювати і писати- писати. Аби не…
Людмила .​НАТО й Україна: співдружність заради миру й безпеки: долаємо…
Вона ж наша зірочка! Олю, завжди рада)
Людмила .Що ви знаєте про НАТО? Вікторина на знання історії Альянсу…
Приємно, що стільки вірних відповідей!