Вплив глобалізації на внутрішні економічні перетворення

15.12.18, 10:00
https://www.facebook.com/thegooseishere/
https://www.facebook.com/thegooseishere/

Моделі ринко­вої економіки взаємодіють у часі внаслідок пошуку уряда­ми країн нових і ефективних форм господарювання. Запо­зичаючи одна в одної досконаліші форми господарювання, країни наближають свої економічні системи до певної гло­бальної економіки.

Глобалізація дедалі більше охоплює внутрішні пере­творення в економіці різних країн, зокрема країн з розви­нутою ринковою системою, і поширюється на країни, що розвиваються та країни з перехідною економікою. Таким чином, ринкові моделі господарювання певною мірою уні­фікуються. Тісні торговельні відносини й фінансова інтег­рація потребують узгодження законодавства країн. У ЄС, наприклад, стираються відмінності між економічними інституціями країн-членів завдяки процесу європейської інтеграції. Вони мають спільне законодавство в галузі фі­нансів, міжнародної торгівлі та конкуренції, єдину валю­ту.

Глобалізацію економічних інституцій зумовлюють:

– діяльність великих міжнародних компаній (а отже, рух інвестицій і капіталів) одночасно у декількох країнах, що пришвидшує запровадження єдиних правил, регламен­тацію торгівлі, інвестицій та оподаткування. Для залу­чення іноземного капіталу, наприклад, багато країн в про­цесі економічних перетворень запроваджують для своїх фондових ринків стандарти, прийняті у розвинутих краї­нах (Аргентина, зокрема, останніми роками досягла істот­ного прогресу в цій галузі завдяки приведенню свого рин­ку капіталу у відповідність з американськими та європей­ськими стандартами);

– інтеграція банківської системи. Так, Банк міжна­родних розрахунків (БМР) (Базель, Швейцарія) координує співробітництво центральних банків Європи, США та Япо­нії. Він розробив міжнародні правові стандарти регулювання діяльності комерційних банків. Між розвинутими країнами існує домовленість про запровадження єдиних стандартів діяльності банків на своїх теренах. Так само міжнародні угоди у межах COT створили спільну правову базу міжнародної торгівлі та багатьох аспектів іноземного інвестування. За умовами угоди Уругвайського раунду пе­реговорів щодо COT, нові міжнародні правила поширюють­ся на кілька нових галузей економіки, у тому числі сферу послуг країн-учасниць COT;

– встановлення ЄС загальних правил практично в усіх провідних сферах економіки (торгівлі, кредитно-грошовій політиці, політиці в галузі конкуренції, промисловій полі­тиці, банківській справі, інвестуванні) для країн – членів цієї організації. Зміна законодавства і приведення його у відповідність із законодавством ЄС країнами Центральної та Східної Європи, які невдовзі вступлять до нього;

– ліквідація принципових відмінностей капіталізму в Захід­ній Європі та Японії. Зокрема, західноєвропейська систе­ма соціального забезпечення починає зазнавати тиску внаслідок того, що азійські країни з нижчим рівнем заро­бітної плати, підвищуючи її, створюють дедалі відчутнішу конкуренцію в Європі. Намагання європейських країн га­рантувати високий рівень оплати праці призводять до зростання безробіття. Таким чином, постає необхідність відмови від багатьох заходів соціального захисту. Япон­ська система пожиттєвого найму також зазнає змін. Забез­печення гарантій пожиттєвої зайнятості було можливим у часи, коли основні галузі японської промисловості розви­валися швидкими темпами. З їх уповільненням та з нарос­таючою конкуренцією з боку інших азійських країн ці га­рантії стають проблематичними;

– зміна європейської та японської систем корпоратив­ної власності під впливом того, що іноземні інвестори у цих країнах намагаються через акціонерне право голосу замінювати некомпетентне керівництво компаній. Це пев­ною мірою порушує усталену систему кейрецу і взаємне володіння європейськими компаніями, які досі були ме­неджерам гарантією від зовнішніх поглинань. Втручання з-за кордону породжує протидію, але водночас ці країни потребують припливу міжнародного капіталу, тому вплив зовнішніх інвесторів посилюється.

Використана література:

1. Яковенко Р. В. Національна економіка : навч. посіб. / Роман Яковенко. – Кіровоград : „Пік”, 2009. – 548 с. : іл.

2. Яковенко Р. В. Національна економіка : навч. посіб. / Роман Яковенко. – [2-ге вид., випр.]. – Кіровоград : „КОД”, 2010. – 548 с. : іл.

3. Яковенко Р. В. Тлумачний англо-український словник економічних термінів з елементами теорії та проблематики. Дидактичний довідник / Роман Яковенко. – Кіровоград : ТОВ „Поліграф-Сервіс”, 2007. – 132 с.

4. Яковенко Р. В. Основи теорії економікидля технічних спеціальностей :навч. посіб / Роман Яковенко. – Кіровоград : „Поліграф-Сервіс”, 2009. – 120 с. : іл.

5. Яковенко Р. В. Державне регулювання економіки : конспект лекцій / Роман Яковенко. – Кіровоград : КНТУ, 2012. – 40 с. : іл.

Р. В. ЯКОВЕНКО, к.е.н., доцентКомментарии

Еще нет комментариев к этому материалу. Будьте первым!
Напишите ваш комментарий
Комментарий:

ПОСЛЕДНИЕ КОММЕНТАРИИ

Валентина .«Мама весь час очікувала, що чорний «воронок» приїде і…
Скільки таких історій досі залишаються у сімейних колах!!! Іх необхідно оприлюднювати і писати- писати. Аби не…
Людмила .​НАТО й Україна: співдружність заради миру й безпеки: долаємо…
Вона ж наша зірочка! Олю, завжди рада)
Людмила .Що ви знаєте про НАТО? Вікторина на знання історії Альянсу…
Приємно, що стільки вірних відповідей!