Управління інноваційною діяльністю в Україні

20.05.22, 12:00

У статті проаналізовано інноваційну політику країни, визначено основні завдання щодо структурноїперебудови національної економіки на науковихзасадах. Запропоновано шляхи і засоби розв’язання проблем у розвитку інфраструктури інноваційної діяльності.

Багато експертів в Україні вважають, що головною причиною галь­мування інноваційного розвитку в країні є дефіцит фінансових ресурсів. Але при цьому вони майже зовсім не звертають уваги на спад платоспроможного попиту на науково-технічну продукцію з боку держави та підприємницького сек­тору, погіршення якісних характеристик наукових кадрів і матеріально-технічної бази досліджень, та інші не менш важливі причини.

В Україні останніми роками, незважаючи на певні успіхи у стабілізації макроекономічних показників, не вдається домогтися відчутних результа­тів в експорті інноваційної продукції та створенні сприятливих умов для інноваційної діяльності вітчизняних виробників. Нажаль,українськаін­новаційна сфера такожпокинесталапо-справжньомупривабливоюдлявітчизнянихта іноземнихінвесторів.Такийрезультатзначноюміроюпов’язанийіз обмеженими можливостями держави щодо спрямування фі­нансових потоків в інноваційний розвиток економіки, обсяг яких відпові­дно до досвіду розвинутих країн значно перевищує ресурси, необхідні для здійснення традиційної науково-технічної політики, і недостатньою ува­гою держави до стимулювання міжнародного співробітництва в іннова­ційній сфері, що відповідає взаємним інтересам українських і закордонних партнерів [4, с. 2].

Основнимизавданнями,щосприятимуть інноваційному розвитку, є:

– структурна перебудова національної економіки;

– створення адаптивної інфраструктури інноваційної діяльності;

– цілеспрямована підготовка кадрів високої кваліфікації для високотехнологічних галузей, а також менеджерів інноваційної діяль­ності;

–створенняринкуінноваційноїпродукції,наякомубуде забезпе­ченийналежний рівень захисту інтелектуальної власності;

– широке застосування в усіх галузях економіки і сферах суспільно­го життя інформаційно-комунікаційних технологій;

– удосконаленнясистеми державної підтримки та регулювання ін­новаційної діяльності;

– підвищення інноваційної культури суспільства [10, с. 120].

Не відповідають завданням розвитку національної інноваційної сис­теми умови правової охорони інтелектуальної власності в Україні, не на­лежним чином ведеться облік об’єктів права інтелектуальної власності та нематеріальних активів. Цеєпричиною низької патентної активності нау­ково-промислового комплексу і того, що частка інтелектуальної власностітанематеріальнихактивіввосновнихфондахзабухгалтерськими докуме­нтами вкрай низька.

Нині в Україні нема чіткої системи у формуванні, розгляді й затвер­дженніворганахдержавноївладитауправлінняпрограмдержавного рівня.

При розробленні й виконанні програм не витримуються типові стадії та процедури,основніпринципипрограмно-цільовогоуправління: цільоваспрямованість,комплексність,альтернативність та керованість програм. Проекти більшості програм соціально-економічного спрямування формуються набезальтернативнихзасадах,безпроведенняконкурсівтадержавної експертизи [3, с.76].

У Законі України „Про державні цільові програми” не враховано ни­зку основних принципів програмного цільового управління, навіть нема згадки про органи управління програмами, чим порушується принцип ке­рованості програм. Покладення контролю за виконанням Державних ці­льових програм на Кабінет Міністрів України й державних замовників і керівника програми не вирішують питання організації, координації та оперативного контролю, які згідно з кращим досвідом практичного фор­мування і реалізації цільових програм мають покладатися на координа­ційні (науково-технічні) ради, та головні наукові організації (головних розробників) програм [1, с. 22].

Першочергової уваги потребує створення високоефективної системи телекомунікацій, запровадження новітніх методів передачі та опрацювання інформації в усіх сферах людської діяльності, забезпечення якнайшвидшої інтеграції України в світовий інформаційний простір. Необхідно сформува­ти загальнодержавну систему автоматизованого пошуку, збору, накопичен­ня, аналітичного опрацювання та зберігання, розповсюдження і надання ін­формації в сфері науково-технологічного та інноваційного розвитку, єдину систему обліку електронних інформаційних ресурсів держави.

За рахунок технологічного переозброєння необхідно досягти змен­шення частки зношенихосновнихзасобіввиробничогопотенціалуУкраї­нивсередньомуна20%, підвищити ефективність використання робочої сили в 2,5рази [7, с. 11].

Адаптивна інфраструктура інноваційної діяльності може існувати, якщо злагоджено діє ланцюжок: „наука-технологія-виробництво-ринок”. Досягти цього без використання індустрії венчурного бізнесу, тобто без створення приватних інвестиційних компаній, діяльність яких підтриму­ють державні та суспільні фонди, не є можливим.

Сліднарощуватичасткувенчурнихінвестиційувисокотехнологічне виробництво такими темпами, щоб досягти 70% від загального обсягу ін­вестицій.Однимізмеханізмівстимулюваннярозвиткувенчурноїіндустрії є фондовий ринок. Оскільки венчурне фінансування припускає участь ін­вестора в керуванні підприємством, у розвиток якого вкладені кошти, то це сприяє руху акціонерного капіталу як у національному, так і в міжнаціо­нальному масштабах.

У результаті орієнтації на венчурне фінансування відбувається, як правило, скорочення робочих місць у великих промислових компаніях, диверсифікованість останніх та рівнобіжне утворення дрібних і середніх самостійних компаній, які виходять на ринок нових технологій для вироб­ництва конкурентоспроможної продукції. Тим самим пришвидшується і стає значним чином таким, що самоорганізовується, процес реструктуризації економіки, у результаті якого утворюється значна кількість робочих місць, на яких виробляють товари і послуги зі значною доданою вартістю.

Важливим елементом формування індустрії венчурного бізнесу є та­кі інноваційні структури, як технопарки (технологічні й наукові парки) та інноваційні бізнес-інкубатори.

Створення системи венчурного фінансування інноваційних процесів має бути спрямоване на вирішення таких завдань реструктуризації економіки:

– залучення значного обсягу приватного капіталу в науково-технічну сферу,перевищення якого над державними інвестиціями може досягати сотень разів;

– формування ефективної системи залучення в господарський обіг інтелектуальної власності та інших результатів інтелектуальної діяльності;

– модернізація вітчизняної промисловості зі створенням нових ви­робництв, що базовані на високих технологіях;

– забезпечення умов для раціонального використання основних фон­дів багатьох підприємств, що втратили конкурентоспроможність;

– мобілізація значного обсягу коштів населення для розвитку нау­ково-технічної сфери;

– залучення цільових іноземних інвестицій у розвиток технологіч­ної сфери;

– організація нових спеціалізованих і високоприбуткових ринків цінних паперів малих високотехнологічних компаній;

– зменшення безробіття і розв’язання завдяки цьому гострої для су­часної України проблеми соціальної напруженості [4, с. 8].

На початковому етапі формування системи венчурного фінансування інновацій особливого значення набувають участь держави у створенні фо­ндів початкового фінансування інноваційної діяльності, розвиток грантової системи комерціалізації результатів наукових досліджень.

Забезпечення необхідного освітнього рівня національної інновацій­ної системи має орієнтуватися на світові тенденції відповідних норм і ста­ндартів. Реформування системи підготовки кадрів, враховуючи перехід на європейські стандарти, слід базувати на принципі сумісності, логічності та конкурентоспроможності вітчизняної системи освіти, яка б одночасно збе­рігала культурні реалії країни. Передбачено прийняття зрозумілих та лег­ко порівнюваних ступенів освіти, підвищення мобільності викладачів і студентів, сприяння навчанню протягом усього життя, підвищення при­вабливості європейського терену для здобуття вищої освіти і забезпечення його прозорих та високоякісних пропозицій для людей із усіх країн світу [6, с. 68].

Спираючись на накопичені в системі вітчизняної освіти традиції, необхідно створити умови для зміни рівня та якості освітнього потенціалу і кадрового забезпечення країни відповідно до вимог інноваційно-орієнто­ваної економіки.

Найважливішими напрямками формування й розвитку національно­го ринкуінноваційних продуктів є:

– сприяння регіоналізації інноваційної політики, що, своєю чергою, сприятиме трансферу технологій та інноваційних продуктів, форму­ванню регіональнихінноваційнихстратегій,створеннютехнопарків,бізнес-інкубаторів, а також інноваційних структур іншого типу;

– створення умов формування науково-промислових кластерів (кластер – галузеве, територіальне та добровільне об’єднання підприємницьких структур, які тісно співпрацюють із науковими (освітніми) установами, громадськими організаціями та органами місцевої влади з метою підвищення конкурентоздатності власної продукції і сприяння економічному розвитку регіону);

– сприяння поетапному створенню національної мережі комерціалі­зації інноваційних продуктів і трансферу технологій. Мережа має охоплювати спочатку 2–3, а згодом 5–7 регіональних Центрів ко­мерціалізації та трансферу технологій та інноваційних продуктів у Києві, Донецьку, Харкові, Дніпропетровську, Львові, Одесі, Сім­ферополі. Створюючи українську мережу, необхідно якнайширше використовувати закордонний досвід;

– організація виявлення і добору найактуальніших винаходів україн­ських авторів для їхньої подальшої комерціалізації та введення в господарський обіг. Створення з цією метоюбазиданих„Перспек­тивніукраїнськівинаходи”,якунеобхіднопостійнопоповнювати;

– розроблення програми науково-технологічного партнерства між державними організаціями, академічним, галузевим і вузівським секторами науки та промисловості на основі державного контра­кту або іншої угоди на роботи за всіма етапами інноваційного ци­клу. Такі програми закладуть підґрунтя для формування нової си­стеми партнерської взаємодіїдержавиіприватногосекторувроз­робленнітавикористаннінових технологій;

– сприяннярозвиткуінститутупосередництватапідготовцітехноло­гічних менеджерів для наукомісткого сектору економіки.

Фірми-посередники, технологічні брокери мають надавати консалтингові послуги, у тому числі патентно-ліцензійні та відповідати за кінцевий ре­зультат комерціалізації технологій та інноваційних продуктів. Сьогодення потребує принципово нового баченняпрограмиство­ренняінформаційноїінфраструктуринашогосуспільства.Основними її елементами мають стати розгалужені ринки інформації і знань, спроможні впливати на виробництво однаково з ринками природних ресурсів, праці й капіталу [9, с.150].

Зусилля держави і приватного бізнесу слід спрямувати на:

– забезпечення зростання випереджальними темпами питомої ваги галузей, що створюють, опрацьовують і впроваджують релевантну інформацію (інформація, що збирається під конкретну задачу) в усі сфери діяльності;

– формування такої нормативно-правової бази, яка б ефективно ре­гулювала взаємини творців, власників і користувачів інформацій­них ресурсів та систем, а також усіх учасників руху до суспільст­ва, побудованому на знанні;

– сприяння розвитку та відновленню різних галузей діяльності на базі широкого використання інформаційно-комунікаційних тех­нологій (освіта, культура, охорона здоров’я, малий бізнес, гро­мадське життя, соціальний захист);

– створення умов для пріоритетного розвитку та підвищення експо­ртних можливостей інформаційної індустрії країни, детінізація ці­єї сфери діяльності;

– формування сучасної інформаційно-комунікаційної інфраструк­тури країни з використання національної системи науково-техніч­ної інформації [2, с. 177].

Одним із механізмів реалізації державної науково-технологічної та інноваційної політики (крім зазначених раніше) є програмно-цільовий ме­тод управління, ефективність якого підтверджена світовою практикою. Державна підтримка цільових програм різного рівня має визначатись їх органічним зв’язком із системою державних науково-технологічних та ін­новаційних пріоритетів, уся ієрархія яких має ґрунтуватися на глибоких прогнозно-аналітичних дослідженнях та релевантному інформаційному забезпеченні [10, с. 90].

Для структурної трансформації економіки ві­дповідно до вимог інноваційної моделі необхідно, насамперед, створити нову структуру державного замовлення. Слід домогтися, щобвисокотехнологічнаінноваційнапродукціяпосілавньомучільнемісце,атакождоціль­но запровадити окреме державне замовлення на інноваційну продукцію. Перелік змін, що необхідно здійснити в структурі бюджетних витрат на науку, наведено в табл. 1.

Актуальним завданнямє налагодження кваліфікованого аудитуефективності витрачання виділених на ці потреби державних коштів.

Потужним важелем державного впливу на пришвидшення інноваційно­го розвитку найбільш високотехнологічних галузей має стати діяльність інноваційних фондів, створених за рахунок прямих бюджетних інвестицій та позабюджетних і приватних внесків. Такі фонди (загальнодержавного, галузевого та регіонального рівнів) мають стимулювати залучення коштівпромисловостітаприватногосекторуекономікидофінансуванняіннова­ційних проектів і програм. Назріла потреба в залученні до фінансування інновацій пенсійних та страхових фондів, у тому числі через венчурні структури, як це відбувається у розвинених країнах світу.

Частку витрат на НДДКР в Україні слід збільшувати до 2,5% ВВП насамперед за рахунок зростання асигнувань приватного сектору; подаль­шої вертикальної та горизонтальної координації інноваційної політики; внесення вітчизняної частки у фінансування міжнародних проектів НДДКР, які виконують за програмами Європейського Союзу [11, с. 98].

Таблиця 1

Структура бюджетних витрат на науку (у відсотках від загальної суми бюджетних витрат на наукові дослідження і розроблення, 2010 - 2013 рр.)

2010

2011

2012

2013

Базове фінансування наукових установ

40

41,0

40,0

40,0

ДНТП з пріоритетних напрямів

30,0

30,0

30,0

30,0

Державні науково-технічні програми і наукові частини інших програм

12,0

12,0

12,0

12,0

Державне замовлення на науково-технічну продукцію

6,0

6,5

7,0

7,0

Державний фонд фундаментальних досліджень

6,0

6,5

7,0

7,0

Інші кошти, що їх виділяють із державного бюджету через численних розпорядників

4,0

4,0

4,0

4,0

Джерело : Наукова та інноваційна діяльність в Україні : стат. зб. К. : Держкомстат, 2010. – C. 6.

Прямою підтримкою високотехнологічних га­лузей виробництва має стати розвиток інфраструктури інноваційної дія­льності. До неї належить, насамперед, сучасна система науково-технічної інформації, що має не лише забезпечити широкий доступ в усіх регіонах країни до інформації про нові досягнення науки і технології, до патентної інформації, а й надати можливість користувачам задіяти сучасні інформа­ційні технології в інтересах розвитку та оптимізації діяльності своїх під­приємств. На порядку денному також створення національного реєстру електронних інформаційних ресурсів.

Держава має забезпечувати фінансування масштабних прогнозно-аналітичних досліджень із метою визначення пріоритетних напрямів науко­во-технологічної та інноваційної діяльності. Для такого роду досліджень не­обхідно задіяти не тільки всю потужність вітчизняного науково-технічного потенціалу, а й можливості представництв України за кордоном.

Прямої державної підтримки потребує створення в регіонах мереже­вих інноваційних структур на основі кластерного підходу, які сприяли б ро­звитку співробітництва технологічно пов’язаних між собою підприємств, наукових установ, фінансових інституцій, адміністративних органів.

Потребує уваги і розгортання інфраструктури захисту прав інтелек­туальної власності, до якої мають увійти не лише органи, що видають ві­дповідні захисні документи, а й патентні бібліотеки і загальнодоступні ба­зи даних, котрі дали б змогу вітчизняним авторам здійснювати на сучас­ному рівні патентний пошук, захист своїх інтересів у судах тощо. Прин­ципової ваги для прориву українських товарів і технологій на світовий ринок набуває сьогодні патентування винаходів та знаків для товарів і по­слуг вітчизняних розробників у розвинених країнах світу (патентування за кордоном та збереження прав на інтелектуальну власність за українськими винахідниками й виробниками) [3, с. 37].

Досвід розвинених країн свідчить, що інноваційна діяльність сприяє конкурентоспроможності держави в тому випадку, коли законодавчо відрегульовані такі питання:

– пільгове оподаткування коштів виробничих підприємств, спрямо­ваних на освоєння високих технологій, а також витрат на наукові дослідження і розробки;

– запровадження пільгового режиму амортизаційних відрахувань та інвестиційного кредиту, зменшення податку на прибуток на пев­ну частину загальної вартості інвестицій в устаткування (особли­во на стадії модернізації підприємства);

– пільгове оподаткування інноваційних підприємств на початкових стадіях освоєння ними нових технологій і організації випуску но­вої продукції;

– запровадження державного страхування кредитів приватних бан­ків, наданих для виконання інноваційних проектів;

– державна підтримка венчурного підприємництва;

– фінансова участь України в європейських науково-технологічних програмах.

Для України важливою є гармонізація (усунення протиріч) положень законодавчих та нормативних актів і насамперед законів України „Про наукову і науково-технічну діяльність”, „Про інноваційну діяльність”, „Про пріоритети інноваційної діяльності в Україні”, „Про спеціальний режим інноваційно-інвестиційної діяльності технопарків” [3, с. 40].

Підсумовуючи усе вище сказане, необхідно зазначити, що інноваційна діяльність у повному обсязі має комплексний, системний характер і охоплює такі види роботи, як пошук ідей, ліцензій, патентів, кадрів, організацію дослідницької роботи, інженерно-технічну діяльність, яка об’єднує винахідництво, раціоналізацію, конструювання, створення інженерно-технічних об’єктів, інформаційну та маркетингову діяльність. Усе це створює прогресивні умови для інноваційного розвитку та активізації інноваційних процесів.

У цей складний для України період відродження ринкових відносин, коли вкрай важливими завданнями є збереження промислового комплексу, його структурна перебудова і забезпечення подальшого науково-технічного розвитку, проблема підвищення ефективності інноваційної діяльності вітчизняних підприємств набуває принципового значення, оскільки її вирішення дасть змогу перейти до створення і використання технологій більш високого рівня, а отже, пришвидшити економічне зростання економіки.

Здійснення цілеспрямованих структурно-функціональних змін в економіці має привести до кардинальної зміни ситуації в усіх галузях економіки і тим самим до збільшення частки інноваційного фактора в прирості ВВП. Ця частка має досягти вже за перших п’ять років не менше 35-40% загального обсягу приросту ВВП [12, с. 52].

Економіка України й далі залишається несприйнятливою до науково-технічних нововведень через низький рівень виробничої бази промисловості та слабке фінансування державою науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок. Ось чому формування ефективної державної науково-технічної та інвестиційної політики, спрямованої на досягнення більш високих технологічних укладів, повинно здійснюватися на основі перетворення власних наукових і дослідно-конструкторських розробок у базовий елемент виробництва. Саме активізація інноваційної діяльності наукової і виробничої сфер є важливим завданням та умовою становлення економічної незалежності України.

Отже, забезпечення рівня конкурентоспроможності вітчизняних наукових досліджень на внутрішньому і міжнародному ринках повинно стати основним напрямком сучасної політики держави у сфері активізації інноваційної діяльності, що сприятиме підвищенню ефективності виробництва. Саме від цього нині найбільшою мірою залежать можливості реалізації інноваційних процесів і забезпечення високої ефективності національної економіки.

Список використаної літератури

1.Закон України „Про державні цільові програми” № 433 від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 25. – 235 c.

2.Гаман М. В. Державне регулювання інноваційного розвитку України / М. В. Гаман. – К. : Видавництво НАДУ, 2008. – 386с.

3.Горбулін В. П. Державне управління науково-технічними та економічними процесами реалізації Україною стратегічного курсу на європейську і євроатлантичну інтеграцію / В. П. Горбулін – К. : ДП „НВЦ” Євроатлантикінформ, 2010. – 272 с.

4.Інноваційний розвиток в Україні : наявний потенціал і ключові проблеми його реалізації. Аналітична доповідь центру Разумкова // Національна безпека і оборона. – 2009. – № 7. – C. 2–14.

5.Йовенко Я. Государственная инновационная политика / Я. Йовенко, Р. Каменев // Бизнес. – 2011. – №34. – C. 44–55.

6.Кукурудза І.І. Інноваційна діяльність в регіоні: стан, проблеми, перспективи /І.І. Кукурудза // Вісник економічної науки України. – 2010. – № 1. – C. 67–70.

7.Наукова та інноваційна діяльність в Україні : Стат. зб. – К. : Держкомстат. 2010. – C. 7–17.

8.Наукова та інноваційна діяльність в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.ukrstat.gov.ua.

9.Микитюк П. П. Аналіз інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств : Монографія. / П. П. Микитюк. – Тернопіль : Тернограф, 2009. – 304 с.

10.Микитюк П. П. Інноваційна діяльність : навч. посіб. / П. П. Микитюк, Б. Г. Сенів – К. : Центр навч. літ., 2009. – 320 с.

11. Україна у цифрах, 2010: статистичний довідник / [За ред. О. Г. Осауленка]. – К.:Техніка, 2010. – 239 с.

12.Яковенко Р. В. Інноваційна діяльність в Україні : актуальні проблеми та шляхи їх подолання / Р. В. Яковенко, А. М. Чернега // Розвиток економічної думки : зб. наук. праць. – Кіровоград : „Поліграф-сервіс”. – 2012. – Вип. 5. – С. 43–53.


Р.В. Яковенко к.е.н., доцент, Економіко-технологічний інститут імені Роберта Ельворті, м. Кропивницький, УкраїнаКомментарии

Еще нет комментариев к этому материалу. Будьте первым!
Напишите ваш комментарий
Комментарий:

ПОСЛЕДНИЕ КОММЕНТАРИИ

Валентина .«Мама весь час очікувала, що чорний «воронок» приїде і…
Скільки таких історій досі залишаються у сімейних колах!!! Іх необхідно оприлюднювати і писати- писати. Аби не…
Людмила .​НАТО й Україна: співдружність заради миру й безпеки: долаємо…
Вона ж наша зірочка! Олю, завжди рада)
Людмила .Що ви знаєте про НАТО? Вікторина на знання історії Альянсу…
Приємно, що стільки вірних відповідей!