Економіка національної ідеї (частина 2)

22.03.20, 12:00

Осмислення національної економіки загалом потребує оцінки поведінки і рішень окремих економічних агентів. Наприклад, для виявлення чинників, які визначають су­купне (національне) споживання, необхідно проаналізува­ти рішення сім’ї про те, скільки доцільно витратити в пев­ний час, а скільки відкласти на майбутнє. Для виявлення чинників, які визначають загальний обсяг капітальних вкладень (інвестицій), необхідна інформація про рішення фірм щодо створення нових потужностей. Для виявлення чинників, які визначають обсяг обігового капіталу, слід знати поточні потреби фірм щодо обсягів виробництва про­дукції тощо. Оскільки макроекономічні показники є прос­то сумою змінних, які утворюються внаслідок рішень суб’єктів споживання і виробництва, то й основи макроекономіки закладаються вже на мікрорівні.

Головним носієм продуктивної сили та економічного мис­лення є людина. Вона створює засоби виробництва, техноло­гії, підвищує свій кваліфікаційний рівень і формує „меха­нізм моделі” національної економічної системи, розміщує її продуктивні сили, створює систему управління і регулю­вання, фінансів, розподілу продукту і споживання. Кожний рівень організації економічної системи потребує відповідно­го рівня економічного мислення:

національний макроекономічний рівень управління і регулювання – вимагає від його суб’єктів глибокого знан­ня макроекономічної теорії, суспільних і політичних про­цесів, правових основ функціонування внутрішніх національних і міжнаціональних економічних та політичних відносин, уміння аналізувати національно-економічні та суспільні процеси, приймати правильні рішення для захисту націо­нальних інтересів;

регіональний рівень управління і регулювання – ви­магає від його суб’єктів глибокого знання теорії і практи­ки управління територіальними економічними системами (області, району, населеного пункту), володіння методами забезпечення збалансованості територіального виробниц­тва, створення робочих місць і підвищення зайнятості в ре­гіоні, залучення капітальних вкладень, вирішення інтере­сів регіону та соціальних питань і екології.

мікроекономічний рівень управління і регулювання (рівень підприємства) – вимагає від його суб’єктів глибо­кого знання теорії мікроекономіки, кредитування, страху­вання, менеджменту, маркетингу, ефективного викорис­тання праці зайнятих, основного й оборотного капіталів, робочого часу та часу виробництва з метою забезпечення прибутковості їх діяльності.

Спільним для суб’єктів кожного рівня управління і ре­гулювання є вирішення інтересів держави, регіону, кон­кретного виробника.

Цими інтересами є:

– для держави – надходження до бюджету держави і його розподіл (Гд);

– для регіону – надходження до бюджету регіону і йо­го розподіл (Гр);

– для виробника – надходження до його бюджету від його прибутку (Гд) (для робітника – його заробітна плата, для власника капіталу – приріст капіталу та ін.) та його розподіл для відтворення праці зайнятих і утримання їх сімей, для оновлення основного капіталу, продукції, під­вищення професійної кваліфікації зайнятих тощо.

Керівникам державного та регіонального рівнів управ­ління і регулювання повинні бути притаманні такі якості:

– національний патріотизм і загальнолюдський гума­нізм. На їх відповідальності інтереси держави і регіонів, загальний стан економіки та соціальної сфери, долі працю­ючих і непрацюючих, авторитет країни та відомств, якими вони керують;

– професіоналізм і діловитість. Керівникам нале­жать функції прийняття рішень щодо вибору пріорите­тів, ресурсів та засобів забезпечення стабільних темпів економічного зростання, оптимізації пропорцій розміщення продуктивних сил і вирівнювання економічних рівнів розвитку регіонів;

– чесність і справедливість. Обов’язок керівників поля­гає в збереженні, примноженні та раціональному викорис­танні державного, регіонального бюджетів, недопущенні привласнення державних і регіональних коштів, невиплати заробітної плати, пенсій, стипендій, створенні матеріальної та фінансової бази соціального захисту тих, хто цього потребує.

Використана література:

1. Яковенко Р. В. Національна економіка : навч. посіб. / Роман Яковенко. – Кіровоград : „Пік”, 2009. – 548 с. : іл.

2. Яковенко Р. В. Національна економіка : навч. посіб. / Роман Яковенко. – [2-ге вид., випр.]. – Кіровоград : „КОД”, 2010. – 548 с. : іл.

3. Яковенко Р. В. Тлумачний англо-український словник економічних термінів з елементами теорії та проблематики. Дидактичний довідник / Роман Яковенко. – [Вид. 2–ге, випр.]. – Кіровоград : видавець Лисенко В.Ф., 2015. – 130 с.

4. Яковенко Р. В. Основи теорії економікидля технічних спеціальностей :навч. посіб / Роман Яковенко. – Кіровоград : „Поліграф-Сервіс”, 2009. – 120 с. : іл.

5. Яковенко Р. В. Державне регулювання економіки : конспект лекцій / Роман Яковенко. – Кіровоград : КНТУ, 2012. – 40 с. : іл.

6. Заблоцький Б. Ф. Перехідна економіка : посіб. / Заблоцький Б. Ф. – К. : ВЦ „Академія”, 2004. – 512 с. (Альма-матер).

7. Заблоцький Б. Ф. Розміщення продуктивних сил України : Національна макроекономіка : посіб. / Заблоцький Б. Ф. – К. : Академвидав, 2003. – 368 с. (Альма-матер).

8. Яковенко Р. В. Національна ідея в економічному вимірі [Електронний ресурс] / Р. В. Яковенко. – Режим доступу : https://surmasite.wordpress.com/2018/03/12/національна-ідея-в-економічному-вимі/. – Назва з титул. екрану.

Р. В. ЯКОВЕНКО, к.е.н., доцентКомментарии

Еще нет комментариев к этому материалу. Будьте первым!
Напишите ваш комментарий
Комментарий:

ПОСЛЕДНИЕ КОММЕНТАРИИ

Валентина .​Серебряное озеро (Скала)
Усадьба "У Портных, Валя и Вадим" хотим сказать спасибо нашим гостям которые посетили наш дом и палаточный городок…
Вікторія .​Отельный комплекс "Государь" и кафе-ресторан "Розмарин"
О, дякуємо, Влад! Нам це фото свого часу надали як історичне фото будівлі. Виправимо!
Вікторія .Ресторан «Paradise»
Денисе, це каталог, а не сайт ресторану "Парадіз". Найкраще вам туди зателефонувати