Завдання державного регулювання розвитку промислового виробництва

17.01.20, 12:00

Промисловість України має такі галузі: електроенергетику, нафтовидобувну, газову, вугільну, торф'яну, чорну металургію, кольорову металургію, хімічну та нафтохімічну, машинобудівну і металообробну, лісову, деревообробну та целюлозно-паперову, промисловість будівельних матеріалів, скляну та фарфоро-фаянсову, легку, харчову, мукомольно-круп'яну, комбікормову, мікробіологічну, поліграфічну та ін.

Галузевий поділ промислового виробництва лежить в основі галузевого державного регулювання.

Об’єктами державного регулювання на макроекономічному рівні є міжгалузеві комплекси – єдині господарські системи, які складаються з групи взаємопов'язаних галузей і покликані забезпечити потребунаціональної економіки у певному виді кінцевої продукції (послуг). Кожен комплекс має низку спеціалізованих галузей, технологіч­но економічно й організаційно пов'язаних між собою.

До складу міжгалузевих комплексів промислового виробництва належать такі: паливно-енергетичний, металургійний, машинобудів­ний, хіміко-лісовий.

Державне регулювання промислового виробництва у складі Міністерства економіки України провадить департамент розвитку базових галузей промисловості та виробничої інфраструктури, у складі якого функціонують відділи: економіки чорної та кольорової металургії, економіки хімічного та нафтохімічного комплексів, економіки розвитку енергетики, економіки лісопромислового та лісогосподарського комплексів, економіки машинобудівного та оборонного комплексу; департаменти: реалізації соціальної політики з відділом економіки виробництва непродовольчих товарів та послуг; розвитку агропромислового комплексу з відділом виробництва продовольчих товарів.

Суб'єктами державного регулювання промислового виробництва є Міністерство промислової політики, Міністерство вугільної промисловості, Міністерство енергетики, а також Державні Комітети: нафтової, газової та нафтопереробної промисловості; харчової промисловості, медичної та мікробіологічної промисловості та ін.

Залежно від типу галузей і форм власності державне регулювання і промислового виробництва ведуть у вигляді прямого державного управління об'єктами (підприємствами) і регулювання їхньої підпри­ємницької діяльності.

Пряме управління промисловим виробництвом передбачає:

-управління з боку міністерств об'єктами, що знаходяться у сфері державної власності;

-організацію монопольного виробництва деяких видів промислової продукції;

-індикативне планування;

-контроль за виробницт­вом і розподілом частини продукції, яку виготовляють на державних підприємствах.

Держава впливає на розвиток товарного ринку через грошово-кредитну політику Національного банку України. Однак, за умов кри­зи, монополізму виробників та інших особливостей перехідного пері­оду до ринкових відносин найефективнішими засобами державного впливу на процеси виробництва промислової продукції є методи ін­дикативного планування, які реалізують державні органи, підпоряд­ковані Кабінету Міністрів України.

У високорозвинутих країнах світу, зокрема у США, питання ролі держави у виробництві дебатують: чи можуть приватні фірми краще забезпечити людей тими послугами та товарами промислового вироб­ництва, які сьогодні надає держава? Чи існують інші види послуг (на­приклад, телефонний зв'язок), які можуть більш надійно надати при­ватні підприємства?

Безпосередня участь державних ор­ганів США та Японії у виробництві значно менша, ніж у більшості європейських держав.

В Україні у процесі формування індикативного плану державні органи визначають напрями економічного розвитку машинобудівно­го, паливно-енергетичного, хіміко-лісового, оборонного комплексів, легкої та інших галузей промисловості з огляду на прогноз потреб населення, уряду та національного виробництва, передбачають орієн­товні обсяги промислового виробництва, формують державні замов­лення, укладають державні контракти.

У Державній програмі економічного і соціального розвитку України визначають показники: обсяги виробництва промислової продукції, товарів народного споживання, найважливіших видів про­дукції, що контролює держава.

Важливими складовими плану є виробництво і поставка продукції згідно з державним замовленням (державним контрактом). Система державного замовлення (державного контракту) в промисловості по­кликана задовольнити потреби держави у виробництві продукції ви­робничо-технічного призначення, товарах народного споживання а також надати державну підтримку найважливішим галузям народного господарства та забезпечити виконання міждержавних угод.

До методів регулювання підприємницької діяльності в промисло­вому виробництві належать:

- державні дозволи та контроль за розміщенням промислових підприємств;

- залучення промислових підприємств (незалежно від форм власності) до виконання державних те регіональних цільових комплексних програм;

- антимонопольні заходи;

- застосування системи податків (ПДВ, акцизного збору, податку на прибуток) і податкових пільг;

- грошово-кредитне регулювання;

- регулювання цін на певні види промислової продукції аж до провадження державних цін;

- використання норм амортизації та інших норм та нормативів.

Використана література:

1. Яковенко Р. В. Національна економіка : навч. посіб. / Роман Яковенко. – [2-ге вид., випр.]. – Кіровоград : „КОД”, 2010. – 548 с. : іл.

2. Яковенко Р. В. Державне регулювання економіки : конспект лекцій / Роман Яковенко. – Кіровоград : КНТУ, 2012. – 40 с. : іл.

3. Яковенко Р. В. Сутність державної науково-технічної та інноваційної політики і основні напрямки їх формування та реалізації [Електронний ресурс] / Р. В. Яковенко. – Режим доступу : https://tusovka.kr.ua/news/2019/10/08/sutnist-derzhavnoi-naukovo-tehnichnoi-ta-innovatsiinoi-politiki-i-osnovni-naprjamki-ih-formuvannja-ta-realizatsii. – Назва з титул. екрану.

Р. В. ЯКОВЕНКО, к.е.н., доцентКомментарии

Еще нет комментариев к этому материалу. Будьте первым!
Напишите ваш комментарий
Комментарий:

ПОСЛЕДНИЕ КОММЕНТАРИИ

Валентина .«Мама весь час очікувала, що чорний «воронок» приїде і…
Скільки таких історій досі залишаються у сімейних колах!!! Іх необхідно оприлюднювати і писати- писати. Аби не…
Людмила .​НАТО й Україна: співдружність заради миру й безпеки: долаємо…
Вона ж наша зірочка! Олю, завжди рада)
Людмила .Що ви знаєте про НАТО? Вікторина на знання історії Альянсу…
Приємно, що стільки вірних відповідей!