Адміністративне регулювання економіки

26.11.19, 10:00

Адміністративне регулювання ринкової економіки виражає, по су­ті, пряме управління з боку держави і передбачає використання сис­теми державних замовлень та контрактів; застосування державою са­нкцій і штрафів, ліцензій, дозволів, квот; запровадження норм і стан­дартів, які регламентують вимоги до якості робіт, послуг, продукції, до організації виробничих процесів, операцій на внутрішньому і зов­нішньому ринку тощо.

Суть адміністративних методів залежить від обраного способу управління суб'єктами ринкової діяльності. Наприклад, ліцензування вводять з метою регламентувати підприємництво у тих видах діяль­ності, які не може регулювати ринок.

Адміністративне регулювання це дії адміністрації держави або регіону, спрямовані на збалансованість інтересів суб'єктів господа­рювання за допомогою нормативних актів, вказівок, розпоряджень. Адміністрація – це орган державної влади на конкретній території. Вона покликана втілювати в життя закони, постанови і розпоряджен­ня, що відіграють організаційну роль і визначають відносини між членами суспільства. В умовах нинішнього динамізму адміністратив­ний апарат державного управління повинен оперативно приймати рі­шення, прогнозувати майбутнє. Запізнення держадміністрації з при­йняттям відповідних рішень робить їх непотрібними.

У багатьох країнах світу державне управління ґрунтується на принципах централізації і децентралізації. Наприклад, у США функ­ція управління кадрами розподілена між Департаментом і Радою за­хисту системи послуг. Рада забезпечує правовий нагляд і процес оскарження для державних службовців. У Канаді рівні зайнятості в департаментах контролює Скарбнича рада. В Англії протягом вісім­надцяти років прем'єрства Маргарет Тетчер Департамент державної служби було скасовано, а контрольні функції перейняла скарбниця.

У країнах Східної Європи головні зусилля адміністративних орга­нів у перехідний до ринкової економіки період спрямовані на держав­не регулювання приватизації – вибір об'єктів для продажу, проведен­ня торгів тощо. В Україні цими питаннями відає Фонд державного майна, який затверджує склад комісії з приватизації конкретного під­приємства.

Еволюція ринкових відносин – це перехід від стихійного ринку через його розвиток і вдосконалення до впровадження державного регулювання, що дає змогу збалансувати складові елементи системи, поставити конкретні цілі, розробити масштабні проекти та держав­ні програми. В період війни, економічних криз адміністративне регу­лювання посилюється. Після стабілізації економічної системи його вплив послаблюється. Проте вільного, повністю саморегульованого ринку немає. Отже, державне адміністративне регулювання є об'єк­тивною потребою.

В умовах перехідної економіки адміністративне регулювання насамперед націлене на створення відповідних умов для саморегулю­вання.

Адміністративні засоби досить ефективні, а деколи мають більшу перевагу порівняно з іншими способами державного регулювання економіки. Використання адміністративних методів обґрунтоване в ситуаціях, коли нічим не обмежена свобода окремих суб'єктів зумов­лює втрати для інших суб'єктів і ринкової економіки в цілому.

Адміністративне регулювання доцільне у разі прямого державного контролю над монопольними ринками шляхом державного регулювання цін.

Адміністративний контроль ведуть за екологічною безпекою вели­ких виробництв, використанням трансфертних платежів та ін.

Регулювання економіки адміністративними засобами ефективне і тоді, коли воно спрямоване на захист національних інтересів у системі зовнішньоекономічної діяльності, наприклад, ліцензування експорту або державний контроль за імпортом.

Використана література:

1. Яковенко Р. В. Національна економіка : навч. посіб. / Роман Яковенко. – [2-ге вид., випр.]. – Кіровоград : „КОД”, 2010. – 548 с. : іл.

2. Яковенко Р. В. Державне регулювання економіки : конспект лекцій / Роман Яковенко. – Кіровоград : КНТУ, 2012. – 40 с. : іл.

Р. В. ЯКОВЕНКО, к.е.н., доцентКомментарии

Еще нет комментариев к этому материалу. Будьте первым!
Напишите ваш комментарий
Комментарий:

ПОСЛЕДНИЕ КОММЕНТАРИИ

Алёна .Пиццерия "La Vita"
Сочники очень вкусные!
Марина .​Серебряное озеро (Скала)
Доброго дня відпочивали на озері жили в Наталі 0682509908 в селі Протоповка це просто жахіття люди добрі я вас прошу…
Вікторія .Частный зоопарк в селе Озера
Наскільки відомо з відгуків - ні, не працює