Ефективність національної економіки (частина 2)

06.03.18, 16:00

Складовими загального рівняння головної тотожності національних рахунків є валовий випуск або дохід В і валові витрати В*. Різниця цих двох величин за збалансованої економіки дорівнює нулеві:

В – В* = 0

Взаємозв’язок між цими величинами може бути:

1) прямим, тобто залежність витрат від величиниство­реного продукту: В => В*;

2)зворотним, тобто залежність величини створеного продукту від витрат: В <= В*.

У першому випадку йдеться про економічну політику уряду країни щодо розподілу створеного продукту; у другому про стимулювання політикою розподілу продукту процесу його відтворення.

У закритій економіці розподіл продукту виражається рівнянням

В = С + Б + К

а його витрати

В* = С + Б + К,

тобто доходи домашніх господарств С, держави Б і підприємств К збалансовані з їх витратами. Валовий випуск і валові витрати тісно пов’язані з продуктивною й ефективною функціями:

В = F(В*вt)

Валовий випуск прямо пропорційний величині валових витрат В* за час tі продуктивної сили одиниці задіяних витрат в. Існує взаємозв’язок валового випуску В з валовими витратами В*, продуктивною силою одиниці витрат в* і часом функціонування валових витрат t, тобто з продуктивною функцією валових витрат:

В = F(B*в*t),

де в* = 1/в питомі витрати.

Валовий випуск обернено пропорційний кількості питомих витрат в*, необхідних для створення продукції на певну одиницю вартості 1 грн., 10 грн. тощо. Існує взаємозв’язок валового випуску В з питомими витратами на одиницю продукції певної вартості за час t і ефективною функцією валових витрат.

Отже, валовий випуск В у продуктивній та ефективній функціях є результативною ознакою валових В* і одиничних в* витрат. Відношення валового випуску до валових витрат називають мультиплікатором витрат.

Зазбалансованості доходів В з витратами В* (В = В*) мультиплікатор дорівнює одиниці: В/В* = 1. Це означає, що одиниця витрат 1В* створила одиницю продукту , або витрати вартістю 1 грн. створили продукт вартістю 1 грн.

Як зміна витрат впливає на зміну створення продукту, можна простежити через співвідношення параметрів продуктивної та ефективної функцій.

Отже, продуктивна функція витрат коригується ефективною функцією витрат. Їх взаємодія відбувається одночасно. Витрати на виробництво одиниці продукції не можуть зростати надмірно, а тільки до певної межі, оскільки кожна додаткова одиниця витрат зменшує частку прибутку в ціні одиниці продукції. Межею цих витрат є мультиплікатор В/В* = 1, тобто коли ціна одиниці продукції дорів­нює ціні одиниці витрат. Структура витрат В* = С + Б + К. Надмірне зростання витрат споживання С можливе лише за рахунок зменшення витрат Б і К. Аналогічно зростання витрат держави Б виникає за рахунок зменшення споживання С і капіталовкладень К тощо. За надмірних витрат мультиплікатор В/В* < 1, що призводить до збитковості виробництва.

Економічний потенціал характеризують кількість і якість задіяних продуктивних сил, тобто чинники виробництва:

Т – вартість залученої праці, або

Т = Ткцт

де Тк чи­сельність зайнятих (осіб);

цт ціна праці одного зайнято­го (грн.);

К – вартість задіяного основного капіталу або

К = Кпцк

де Кп натуральна кількість задіяного основного капіта­лу;

цк ціна одиниці задіяного основного капіталу (грн.);

Ф вартість використовуваного оборотного капіталу, тобто

Ф = Фоцо

де Фо натуральна кількість сировинних, матеріальних, енергетичних та інших ресурсів, тонн, штук, кг тощо;

цо ціна одиниці оборотного капіталу (грн.).

Продуктивною силою конкретного чинника виробниц­тває його спроможність створювати продукт в за одиницю часу t. Припускаємо, що фонд робочого часу t=t (незмін­ний) і коефіцієнт його використання tф / t, де tф рівень фактичного використання робочого часу. Зазвичай tф / t < 1, що впливає на скорочення обсягу виробництва і зростання ціни витрат на одиницю продукції.

На продуктивну силу може впливати ціна чинників ви­робництва Т = Ткцт, К = Кпцк, Ф = Фоцо і ціна створеного ними продукту В =Qц. Уцьому випадку ціна, наприклад, праці це заробітна плата працівників Т; основного капі­талу кількість грошей, які треба заплатити за купівлю основного капіталу К; оборотного капіталу кількість грошей, які треба заплатити за сировину, матеріали та ін­ше Ф. Ціну кожного чинника визначають його попит і про­позиція на ринку. Наприклад, на ринку праці пропозиція праці Ткцт буде реалізована за попиту Т: Тк = Т / цт; на фондовому ринку пропозиція засобів виробництва Кпцк бу­де реалізована за попиту К: Кп = К/цк; на ринку сировини і матеріалів пропозиція оборотного капіталу Фоцо буде реа­лізована за попиту Ф: Фо = Ф/цо. Аналогічно кількість створеного продукту В або пропозиція продукту на відпо­відних ринках буде реалізована за попиту В: Q = В / ц.

Перед кожним підприємством, галуззю, регіоном і кра­їною загалом завжди стоїть питання: скільки купити пра­ці, основного капіталу, оборотного капіталу, щоб досягти максимальних обсягів виробництва. Межею зростання про­дуктивної сили кожного чинника є ціна його одиниці (для живої праці цт, для основного капіталу цк, для оборот­ного капіталу ц0)і ціна одиниці виробленого продукту ц. Ціна одиниці продукту є функцією обертання ціни одиниці оборотного капіталу: ц = ц0v. Ціна одиниці продукту цє функцією затрат одиниці праці цтіодиниці основного капіталу цк:

ц = f (цт, цк)

Перед кожним суб’єктом виробництва постає завдання, щоб ціна одиниці продукту ц містила відшкодування цт, цк і ц0 та принесла прибуток Δц. Структура ціни одиниціпродукту може бути виражена формулою:

Ц = ц0 +цк + цт + Δц

З цієї формули зрозуміло, що зростання витрат на залучення у виробництво певного чинника залежатиме від його відтворення івеличини прибутку, яку він принесе виробникові.

Нехай продуктивна сила одного працівника в = qт ц. При реалізації за ціною ц = в/qт повинні бути відшкодова­ні затрати праці одного працівника цт і отриманий прибу­ток Δц: ц=цт+Δц. За таких умов виробник може залучати додаткову працю ΔТк. Однак виробнича функція ствер­джує, що приріст ΔТк чи іншого чинника має схильність до зменшення Δqт і ціни одиниці продукції загалом в+Δв. Цю залежність виробни­чої функції можна записати у порядку зростання чинника: Δв1/ΔТ1 > Δв2/ΔТ2 > Δв3/ΔТз ідо Δв/ΔТ = 1. Отже, у відповідності до дії ефекту масштабу виробництва, збіль­шення чисельності праців­ників може тривати доти, поки ціна одиниці продукції ц не зменшиться до ціни пра­ці одного працівника цт:

ц = цт

Аналогічно можна залучати інші чинники виробництва.

Використана література:

1. Яковенко Р. В. Національна економіка : навч. посіб. / Роман Яковенко. – Кіровоград : „Пік”, 2009. – 548 с. : іл.

2. Яковенко Р. В. Національна економіка : навч. посіб. / Роман Яковенко. – [2-ге вид., випр.]. – Кіровоград : „КОД”, 2010. – 548 с. : іл.

3. Яковенко Р. В. Тлумачний англо-український словник економічних термінів з елементами теорії та проблематики. Дидактичний довідник / Роман Яковенко. – [Вид. 2–ге, випр.]. – Кіровоград : видавець Лисенко В.Ф., 2015. – 130 с.

4. Яковенко Р. В. Основи теорії економікидля технічних спеціальностей :навч. посіб / Роман Яковенко. – Кіровоград : „Поліграф-Сервіс”, 2009. – 120 с. : іл.

5. Яковенко Р. В. Державне регулювання економіки : конспект лекцій / Роман Яковенко. – Кіровоград : КНТУ, 2012. – 40 с. : іл.

6. Заблоцький Б. Ф. Перехідна економіка : посіб. / Заблоцький Б. Ф. – К. : ВЦ „Академія”, 2004. – 512 с. (Альма-матер).

7. Заблоцький Б. Ф. Розміщення продуктивних сил України : Національна макроекономіка : посіб. / Заблоцький Б. Ф. – К. : Академвидав, 2003. – 368 с. (Альма-матер).

Р. В. ЯКОВЕНКО, к.е.н., доцентКомментарии

Еще нет комментариев к этому материалу. Будьте первым!
Напишите ваш комментарий
Комментарий:

ПОСЛЕДНИЕ КОММЕНТАРИИ

Вікторія .Гаряча лінія для консультацій з питань захисту прав дітей…
Пане Руслане, якщо Ви не проти, ми передамо ваш телефон у соціальну службу. Дякуємо! Але також ви можете, у першу&#8230;
Ілона .Ресторан "Тихая Гавань"
Хочу залишити свій відгук про ресторан. Святкували день народження і всім дуже сподобався не тільки сам ресторан&#8230;
Oksana G.Пиццерия-бистро "Смачні традиції"
Скажите пожалуйста у вас можно забронировать столик на 6 человек